© כל הזכויות שמורות - פרידלנד חלום של מקום מתוק

תקנון

תקנון האתר ותנאי שימוש

האמור בתקנון ובאתר מתייחס באופן שווה לגברים ונשים, השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. השימוש באתר האינטרנט כפוף לקריאת תקנון זה והסכמה להוראותיו.

1.         הוראות כלליות

א          "פרידלנד" (להלן: "פרידלנד" ו/או "האתר"), הוא אתר אינטרנט, אשר מטרתו - מכירת יין, אלכוהול ומוצרים נלווים ואספקתם עד כתובת ההזמנה הרשומה (להלן "המוצרים").

ב.         כל המבצע ו/או מעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "רוכש") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר, ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.

ג.         מודגש כי רכישת משקאות חריפים מותרת אך ורק לרוכשים אשר גילם מעל 18 שנים.

ד.         אזהרה – צריכה מופרזת של אלכוהול מסוכנת לבריאות.

ה.         פרידלנד שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. לרוכש לא יהיו כל טענות כלפי פרידלנד בגין שינוי הוראות התקנון כאמור. מועד השינוי יהיה מהמועד בו פרסום התקנון המתוקן לראשונה באתר. כל פעולה שתבוצע באתר לאחר פרסום התקנון המתוקן, תהיה כפופה אך ורק להוראות התקנון המתוקן.

ו.          ניתן לפנות בטלפון מספר 074-7145533 לגבי כל שאלה לגבי אופן השימוש באתר, ביצוע ההזמנות וקבלת המוצרים.

ז.         לפרידלנד הזכות הבלעדית, לפי שיקול דעתו, לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או התראה כלשהי. הזמנות שיוזמנו ויאושרו בהתאם להוראות תקנון זה טרם הפסקת הפעילות יסופקו למזמין.

ח.         פרידלנד שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

ט.מובהר כי שירות חברה באתר ו/או התקנון אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים.

י.          קבלת הזמנה מאת הרוכש לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הרוכש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

יא.        אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי חברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.